Tags

,

​Disarikan dari kitab “Panduan Praktis Tajwid” karya Ustaz Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Bashory, penerbit Maktabah Daarul Atsar Al Islamiyah, Magetan.

Bab 7. Lahn (kesalahan)

Kesalahan dibagi dua:

1. Jali (besar), yaitu kesalahan dalam lafaz yang mempengaruhi tata cara bacaan baik itu berubah arti atau tidak. Kesalahan ini diketahui oleh ulama qiraah dan orang awam, seperti:

 • Perubahan huruf dengan huruf
 • Perubahan harakat dengan harakat
 • Penambahan huruf
 • Penghilangan tasydid
 • Penambahan tasydid
 • Penghilangan bacaan panjang

Kesalahan-kesalahan di atas hukumnya haram yang membuat pelakunya berdosa

2. Khofi (tersembunyi) yaitu kesalahan yang berkaitan tidak sempurnanya dalam pengucapan bacaan. Kesalahan ini hanya diketahui oleh orang yang ahli. Hukum kesalahan ini dilarang.

 • Tidak sempurna mengucapkan dhammah
 • Tidak sempurna mengucap kasrah
 • Tidak sempurna mengucap fathah
 • Menambah qalqalah
 • Mengurangi gunnah
 • Terlalu memanjangkan bacaan panjang
 • Terlalu menggerakkan ra

(Bersambung, insya Allah)

Advertisements